Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja za organizacijo porok in zarok

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. ČLEN
Splošni pogoji poslovanja za poročno organizacijo subjekta Wedding Story (Plesno mesto Samba d.o.o.). (v nadaljevanju »splošni pogoji«) so pogoji njegovega poslovanja z naročnikoma organizacije poroke in ostalih dogodkov.

Splošni pogoji se uporabljajo pri vsakem naročilu organizacije poroke ali zaroke oziroma pri vsaki sklenitvi dogovora o poročni/zaročni organizaciji. Naročnikoma so splošni pogoji dostopni na spletni strani organizatorja ob naročilu poročne/zaročne organizacije oziroma ob podpisu dogovora ali so jima do tedaj izročeni s strani organizatorja oziroma poslani po elektronski pošti na njun naslov.
Splošni pogoji dopolnjujejo določila dogovora med strankami in imajo enako veljavnost kot dogovor. Če se splošni pogoji in posebni dogovori ne ujemajo, veljajo slednji. Za posamezno organizacijo so vselej v veljavi tisti splošni pogoji, ki so veljali ob naročilu organizacije, oziroma ob sklenitvi dogovora zanjo.

2. ČLEN
Cilj sodelovanja med organizatorjem in naročnikoma je v izvedbi poročne/zaročne organizacije in plačilu le-te. V ta namen imenovani aktivno sodelujejo ter ravnajo vestno in skrbno.

II. REZERVACIJA IN PLAČILO ORGANIZACIJE POROKE

3. ČLEN
Organizacija poročnega obreda in slavja, ki jo za plačilo honorarja v višini po dogovoru z DDV izvede organizator, zajema:

• sestanke, vezane na organizacijo poroke, glede na prehodni dogovor oziroma glede na paket, ki ga naročnika izbereta;
• glede na potrebe se sestanki izvedejo tudi drugje v Sloveniji ali v tujini, pri čemer organizator pri izvedbi sestanka v tujini obračuna tudi potne stroške (v primeru uporabe osebnega vozila v višini 0,37 EUR na kilometer, v primeru drugačnega tipa prevoza sledi obračun po izkazanih stroških) in po potrebi stroške krajevno običajne nočitve;
• dosegljivost za naročnika po telefonu in elektronski pošti, od 10.00 do 18.00 ure, v tednu pred poroko do 22.00 ure;
• sodelovanje pri sestavi okvirnega proračuna za poroko;
• predstavitev možnih idej glede poroke v skladu z izraženimi željami naročnikov;
• pregled predvidenih tipov izvajalcev (tisk, fotograf, glasbeniki…) in predstavitev podatkov o relevantnih izvajalcih naročnikoma, pri čemer se organizator osredotoči na tiste ponudnike, ki so primerni željam naročnika ter zanju predvidenemu proračunu;
• na željo naročnikov prisotnost na sestanku/sestankih z izvajalci (skupaj maksimalno 3 ure), pri čemer se potni stroški obračunajo tudi za potovanje v Sloveniji in sicer na v prvi alineji opisan način;
• rezervacijo civilnega poročnega obreda na Upravni enoti, kjer pa naročnika sama pravočasno opravita prijavo sklenitve zakonske zveze ter, v kolikor je to načrtovano, oddata vlogo za sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov oziroma izven uradnega časa za sklepanje zakonske zveze;
• priporočilo glede izvedbe ter okoliščin cerkvenega poročnega obreda. Naročnika se za izvedbo cerkvene poroke s Cerkvijo oziroma duhovnikom dogovorita sama, duhovnika tudi seznanita o protokolu na dan poroke;
• izdelavo okvirnega protokola poročnega obreda in slavja;
• komunikacija s strani naročnikov potrjenih izvajalcev (fotografija, kamera, glasba…). Organizator najkasneje tri dni pred poroko vsem izvajalcem na naslove, s katerimi razpolaga, sporoči protokol poroke in poskrbi, da je koncept poroke in vloga izvajalcev v njem, razumljiv;
• vodenje protokola na dan poroke, od pričetka zbiranja svatov do poročne torte, oziroma najdlje do 01.00 ure naslednjega dne. Vsaka nadaljnja ura navzočnosti organizatorja na poročnem slavju se obračuna v višini 100,00 EUR z DDV.
• v kolikor je poroka v tujini, krijeta naročnika kraju primerne stroške nočitve za minimalno število oseb, kolikor jih je bilo na strani organizatorja potrebnih za izvedbo dogovorjenega dela;
• prisotnost na poročni dan s stalno koordinacijo, nadzorom dogajanja in skrbjo za izvedbo dogovorjenega protokola;

V ceno organizacije poroke ni vključeno:
• pridobivanje ustrezne dokumentacije v zvezi s civilnim obredom, morebitni prevodi, verifikacije, apostil žigi in vsa ostala dokumentacija, ki zajema pridobivanje in prijavo civilnega obreda;
• enkratno prestavljanje termina, zaradi višje sile je v ceni. Drugi, tretji… in vsak naslednji termin se organizacija plača znova;
• morebitne takse, stroški kopiranj, nabav, ki niso zajete z zgornjimi opravili, drugi materialni stroški ter stroški dodatnih poti, niso vključeni v ceno in se obračunajo posebej. Pri tem se potni stroški obračunajo po prvi alineji prejšnjega odstavka. Enako velja za prekoračene zakupljene ure dela in dodatno dogovorjena opravila, katerih cena se, v kolikor ni določena, določi s posebnim dogovorom. Organizator na obračunane dobave/storitve obračunava DDV.

4. ČLEN
Naročnika se zavezujeta organizatorju za izvedbo del iz 3. člena plačati honorar v višini po dogovoru z DDV, pri čemer plačata:
50% vrednosti izbranega paketa v roku 7 dni od podpisa dogovora o organizaciji poroke, preostali znesek honorarja v višini po dogovoru z DDV se plača 15 dni pred poročnim dnem.
Obračun dodatnih nabav, storitev in stroškov organizatorja bo naročnikoma predvidoma posredovan na elektronski naslov 7 dni po poroki in se plača v roku 10 dni od poročnega dne.
Vsa plačila se izvedejo na TRR podjetja z navedbo imena in priimka naročnika ter datuma poroke.
V kolikor prvi del honorarja ni plačan v zgoraj določnem roku, šteje dogovor o poročni organizaciji za razvezan.
Za plačilo je organizatorju odgovoren vsak izmed naročnikov do celote.

5. ČLEN
S strani organizatorja predstavljene ideje, osnutke in podatke sta naročnika dolžna preveriti in potrditi. V kolikor v roku 5 delovnih dni organizator glede posredovanih idej, osnutkov ali podatkov ne prejme odgovora, jih lahko šteje za potrjene.
Naročnika sta dolžna organizatorju pravočasno dati vse informacije, ki jih le-ta potrebuje za izvedbo dela po predmetnem dogovoru. Informacije posredujeta osebno, po telefonu ali preko elektronske pošte.

6. ČLEN
V kolikor pride med poročnim obredom ali slavjem do vremenskih neprilik ali posledic le-teh, ki onemogočajo redno izvedbo zamišljenega obreda in slavja, je organizator upravičen protokol poroke temu ustrezno prilagoditi, ne prevzema pa v tej zvezi nobene odgovornosti zaradi neizpolnitve ali drugačne izpolnitve posameznih predvidenih dejanj. Enako velja za primer, če bi dogovorjeno izvedbo poročnega obreda ali slavja s svojimi ravnanji ovirala naročnika ali tretje osebe (tudi v smislu poročnih iger…).

7. ČLEN
S tem dogovorom je zajeta izvedba poročnega svetovanja in organizacije ter morebitne druge, posebej dogovorjene storitve. Organizator ne naroča posameznih izvajalcev in z njimi tudi ne sklepa pogodb. Izvajalce dokončno izbereta naročnika sama in organizator to izbiro sprejme. Dogovore oziroma naročila z izvajalci sklepata naročnika sama, plačata jih direktno in tudi nosita tveganje njihove nepravilne izpolnitve.

8. ČLEN
Organizator delo izvaja skrbno po standardu dobrega strokovnjaka in se v primeru morebitnih nepredvidenih dogodkov slednjim tudi prilagodi ter obred oziroma slavje v svojem delu spelje na v trenutku najoptimalnejši način. Pri tem vselej upošteva želje naročnikov.
Organizator odgovarja pri svojem delu za škodo, povzročeno naklepoma ali iz hude malomarnosti, za preostalo škodo ni odgovoren.

9. ČLEN
Naročnika sta morebitne napake oziroma domnevne pomanjkljivosti pri izvedbi dela organizatorja po tem dogovoru organizatorju dolžna sporočati sproti in takoj, na mestu samem. Glede na naravo dogodka, pri katerem popravki niso možni, kasnejših pripomb in pritožb organizator ne upošteva.

II. REZERVACIJA IN PLAČILO ORGANIZACIJE ZAROKE

10. ČLEN
Organizacija zaroke, ki jo za plačilo v višini po dogovoru z DDV izvede organizator, zajema:
• sestanke, vezane na organizacijo zaroke, glede na prehodni dogovor;
• glede na potrebe se sestanki izvedejo tudi drugje v Sloveniji
• dosegljivost za naročnika po telefonu in elektronski pošti, od 10.00 do 18.00 ure;
• sodelovanje pri sestavi okvirnega proračuna za zaroko;
• predstavitev možnih idej glede zaroke v skladu z izraženimi željami naročnika;
• pregled predvidenih tipov ponudnikov storitev (zlatarna, fotograf…) in predstavitev podatkov o relevantnih ponudnikih naročniku, pri čemer se organizator osredotoči na tiste ponudnike, ki so primerni željam naročnika ter zanj predvidenemu proračunu;
• izdelavo okvirnega poteka zaroke;

V ceno organizacije zaroke ni vključeno:
• enkratno prestavljanje termina, zaradi višje sile je v ceni. Drugi, tretji… in vsak naslednji termin se organizacija plača znova;
• morebitne takse, stroški kopiranj, nabav, ki niso zajete z zgornjimi opravili, drugi materialni stroški ter stroški dodatnih poti, niso vključeni v ceno in se obračunajo posebej. Pri tem se potni stroški obračunajo po prvi alineji 3. ČLENA. Enako velja za prekoračene zakupljene ure dela in dodatno dogovorjena opravila, katerih cena se, v kolikor ni določena, določi s posebnim dogovorom. Organizator na obračunane dobave/storitve obračunava DDV.

11. ČLEN
Naročnik se zavezuje organizatorju za izvedbo del iz 10. člena plačati honorar v višini po dogovoru z DDV, pri čemer plača:
50% dogovorjene vrednosti v roku 7 dni od podpisa dogovora o organizaciji zaroke, preostali znesek honorarja v višini po dogovoru z DDV se plača 15 dni pred zaroko.
Obračun dodatnih nabav, storitev in stroškov organizatorja bo naročniku predvidoma posredovan na elektronski naslov 7 dni po zaroki in se plača v roku 10 dni od zaroke.
Vsa plačila se izvedejo na TRR podjetja z navedbo imena in priimka naročnika ter datuma zaroke.
V kolikor prvi del honorarja v znesku dogovorjene vrednosti ni plačan v zgoraj določnem roku, šteje dogovor o zaroki za razvezan.

12. ČLEN
S strani organizatorja predstavljene ideje, osnutke in podatke je naročnik dolžen preveriti in potrditi. V kolikor v roku 5 delovnih dni organizator glede posredovanih idej, osnutkov ali podatkov ne prejme odgovora, jih lahko šteje za potrjene.
Naročnik je dolžen organizatorju pravočasno dati vse informacije, ki jih le-ta potrebuje za izvedbo dela po predmetnem dogovoru. Informacije posreduje osebno, po telefonu ali preko elektronske pošte.

13. ČLEN
V kolikor pride med zaroko do vremenskih neprilik ali posledic le-teh, ki onemogočajo redno izvedbo zamišljenega obreda, je organizator upravičen protokol zaroke temu ustrezno prilagoditi, ne prevzema pa v tej zvezi nobene odgovornosti zaradi neizpolnitve ali drugačne izpolnitve posameznih predvidenih dejanj.

14. ČLEN
S tem dogovorom je zajeta izvedba zaročnega svetovanja in organizacije ter morebitne druge, posebej dogovorjene storitve. Organizator ne naroča posameznih izvajalcev in z njimi tudi ne sklepa pogodb. Izvajalce dokončno izbere naročnik sam in organizator to izbiro sprejme. Dogovore oziroma naročila z izvajalci sklepa naročnik sam, plača jih direktno in tudi nosi tveganje njihove nepravilne izpolnitve.

15. ČLEN
Organizator delo izvaja skrbno po standardu dobrega strokovnjaka in se v primeru morebitnih nepredvidenih dogodkov slednjim tudi prilagodi ter zaroko spelje na v trenutku najoptimalnejši način. Pri tem vselej upošteva želje naročnika. Organizator odgovarja pri svojem delu za škodo, povzročeno naklepoma ali iz hude malomarnosti, za preostalo škodo ni odgovoren.

16. ČLEN
Naročnik je morebitne napake oziroma domnevne pomanjkljivosti pri izvedbi dela organizatorja po tem dogovoru organizatorju dolžen sporočati sproti in takoj, na mestu samem. Glede na naravo dogodka, pri katerem popravki niso možni, kasnejših pripomb in pritožb organizator ne upošteva.

III. DARILNI BON IN POPUSTI

17. ČLEN
Koriščenje darilnega bona je neomejeno. Rezervacija termina organizacije poroke/zaroke je možna do zasedenosti terminov. Za prepozne rezervacije organizator ne odgovarja. Menjava darilnega bona za gotovino ni možna. Če ima bon označenega upravičenca bona, lahko le-ta koristi bon, kar pomeni da darilni bon ni prenosljiv.
Popusti se ne seštevajo. Popust velja le za ceno oziroma paket, ki je označen na bonu in ne za ostale storitve, razen če ni drugače navedeno.

IV. POLITIKA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV:

18. ČLEN
Organizator bo za potrebe poročne/zaročne organizacije zbiral, obdeloval in uporabljal osebne podatke naročnikov, pri tem se zavezuje, da se bodo osebni podatki zbirali in obdelovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Naročnika soglašata, da organizator obdeluje in tudi na svoji spletni strani, namenjeni predstavitvi organiziranja porok ter s tem povezani dejavnosti organizatorja, objavi njuno poročno galerijo z njunim izborom fotografij, ki sta jih na kateremkoli nosilcu sama zaupala organizatorju in na katerih ni izrecno izpostavljenih nobenih tretjih oseb. Naročnika lahko soglasje za obdelavo teh fotografij ali za njihovo objavo na spletni strani kadarkoli, bodisi po redni pošti ali aktualni elektronski pošti, prekličeta.

Organizator se zavezuje in izjavlja, da bo z osebnimi podatki ravnal v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov. Osebni podatki se shranjujejo trajno. Organizator osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam oziroma jih ne bo uporabljal v druge namene, kot so navedeni v tem členu.

V. ODSTOP OD SKLENJENEGA DOGOVORA/STORITVE

19. ČLEN
Naročnika lahko kadarkoli odstopita od dogovora o poročni/zaročni organizaciji. V tem primeru sta organizatorju dolžna poravnati 100% dogovorjenega plačila, avans se ne vrača. Navedeno ne velja za neplačan del honorarja v primerih, ko bi prišlo do odstopa od pogodbe zaradi višje sile, smrti ali nastopa težke bolezni oziroma poškodbe naročnikov ali njihovih najbližjih, zaradi katerih poroka/zaroka objektivno ni izvedljiva.

Materialni stroški, nabave in s honorarjem nekrite storitve organizatorja se v primeru odstopa od dogovora obračunajo glede na že izvedena dela/nabave.
Za odstop naročnikov od pogodbe se izrecno šteje tudi pritegnitev drugih organizatorjev poroke/zaroke k njeni izvedbi, oziroma prevzem organizacije poroke/zaroke s strani drugih oseb. V tem primeru nastopijo za naročnika posledice v skladu s prejšnjima odstavkoma pogojev.

Organizator lahko po predhodnem neuspešnem pozivu odstopi od dogovora o poročni/zaročni organizaciji, v kolikor je komunikacija med strankami do te mere neučinkovita ali neprimerna, da organizator svojega dela ne more opraviti, oziroma je neutemeljeno pričakovati primerno, standardu organizatorja ustrezno, izvedeno poroko/zaroko. V tem primeru organizator obdrži plačani avans in obračuna materialne stroške oziroma stroške nabav ter dodatnih, do odpovedi izvedenih, storitev.

Organizator in naročnika lahko dogovor vselej sporazumno razvežejo. V tem primeru se ob sporazumu dogovorijo tudi za obračun že izvedenih storitev, pri čemer izhajajo iz vrednotenja že izvedenih del in nabav ter organizatorju nastalih stroškov.

20. ČLEN
Razmerje glede organizacije poroke/zaroke se ureja in presoja po slovenskem pravu.

21. ČLEN
Če je ali postane katera določba teh splošnih pogojev v celoti ali delno pravno neveljavna ali neizvršljiva, to ne vpliva na pravno veljavnost vseh drugih določb. Neveljavno oziroma neizvršljivo določbo se nadomesti s tisto, ki ji je po vsebini in namenu najbližje.

VI. VELJAVNOST POGODBE IN SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

22. ČLEN
Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.wedding-story.si. Naročnika se s sklenitvijo dogovora pri organizatorju zavezujeta, da sta prebrala Splošne pogoje poslovanja, sta z njimi seznanjena, se z njimi strinjata in jih zavezujeta spoštovati. Organizator si pridržuje pravico, da Splošne pogoje poslovanja kadarkoli spremeni.

Splošne pogoje poslovanja družbe je sprejela direktorica družbe Plesno mesto Samba d.o.o., Natalija Banovič, dne 01.03.2021.